Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

HAKAN AMBALAJ END. TEMİZLİK ÜRN. GIDA SAN. İTH. İHR. VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

KVKK KAPSAMINDA ÇEREZ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

“Hakan Ambalaj End. Temizlik Ürn. Gıda San. İth. İhr. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Kullanımınıza açtığımız web sitemiz vasıtasıyla sizlere hizmet ve bilgi vermek, bunun yanında hizmetlerimizi geliştirebilmek adına siz müşterilerimizin kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anlatarak, sizleri aydınlatmak istiyoruz.

            KVKK uyarınca, Kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işleme amacına göre KVKK kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, gerektiğinde güncelliği aktive edilerek, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek siz müşterilerimizin haklarına halel gelmeyecek şekilde işlenecektir.

            Kişisel verileriniz kural olarak açık rızanız uyarınca işlenmektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen bazı istisnai hallerde kişisel verileriniz açık rızaya dayanmaksızın, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işlenebilir. Ayrıca katıldığınız kampanyalar gibi vasıtalarla tarafınızca alenileştirilen kişisel verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında ilgili amaca uygun şekilde, izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

            Şirketimiz kural olarak açık rızanızın alınması ile kişisel verilerinizi;

 • İlgili pazarın daha iyi tanınması, analiz edilmesi ve portföyümüzün geliştirilmesi ile Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması
 • Müşteri hizmetleri ile ilişkilerinin planlanması ve yürütülmesi, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası;
 • İş ortağımız veya ifa yardımcımız olan diğer şirketler, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ile ilişkilerin yönetimi,
 • İnternet sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, internet sitemizdeki ziyaretinizi daha keyifli hale getirip internet sitesinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, internet sitesini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkanı sağlanarak size özel ürünlerin sunulması,
 • Elektronik ticari iletilerin (kampanya, tanıtım dokümanları, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları vb. gibi) gönderimi gibi ticari amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

2- Hangi Bilgiler İşlenmektedir?

            Şirketimiz tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

 • Müşteri Bilgisi (Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi)
 • Cihaz Bilgisi
 • Davranışlar
 • Demografik Bilgiler
 • Pazarlama Bilgisi
 • Davranışsal Reklamcılık

            Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri uyarınca geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

3- Kişisel Verilere Kimler Erişebilmektedir?

            Şirketimiz tarafından ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan her türlü tüzel kişi ve Şirketimizle organik bağı bulunmayan her türlü gerçek kişi arasında yapılan kişisel verilerin aktarımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yukarıda belirtilen ilgili maddeleriyle doğrudan paralel olarak yapılmaktadır. Şirketimiz, Kurulun ilanını güncel olarak takip ederken aynı zamanda yurt dışı veri aktarımı söz konusu olduğunda yazılı olarak yeterli korumayı sağlayacağını taahhüt etmekle birlikte Kurula başvurarak izin almaktadır.

            Şirketimiz tarafından toplanan veriler www.raftangelsin.com adresinde sizlere sunulan “Hakan Ambalaj End. Temizlik Ürn. Gıda San. İth. İhr. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.” işbu Politika’da ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Şirketimizin hukuki ve idari süreçleri organize ederek yürütebilmesi için yurt içinde veya yurt dışında bulunan şahıs firma yetkililerimize, kanunen yetkili özel ve kamu kurumlarına, veri işleyen konumunda olan firma yetkililerine, iş birliği içinde olduğumuz kurumlara, iletişim, arşiv ve saklama hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcı şirketlere Kanunun 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda aktarılmaktadır.

4- Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) KVKK’dan Doğan Hakları

            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere          bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini             veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

            Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan ilgili veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini https://www.raftangelsin.com / adresindeki formu doldurarak web sayfası üzerinden veya formun imzalı bir nüshasını " Konacık Mahallesi, Gazderesi Caddesi, No:27/1, Bodrum/MUĞLA" adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu info@rafbodrum.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir.

5- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

            Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği 1 yıllık süre boyunca saklayacaktır.

            Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

ÇEREZ POLİTİKASI

            İnternet Sitesini kullanarak ve çerez politikalarına rıza göstererek, çerezlerin işbu Politika ile uyumlu şekilde kullanılmasına ve zaman zaman kişisel verilerinizi de içerebilecek şekilde verilerinizin bu Politika kapsamında işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, bu çerez kullanımını onaylamayarak tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, İnternet Sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

            Çerezler üzerinden toplanılan veriler kimliğinizin belirlenmesi amacıyla kullanılmamaktadır ancak spesifik olarak kullanılan cihazı ve başka veriler ile birlikte cihazı kullanan veya cihazla ilgili kişiyi belirlemek için kullanılabileceği haller mümkün olabilir, bu kapsamda çerezlerin kişisel veri olarak değerlendirilmesi mümkün olsa da Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.

 

 

 

Çerez Nedir?

            Çerezler ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından web tarayıcınızın veya cihazınızın belleğine gönderilen ve bilgisayarınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirir. Çerezler genellikle ilgili web sitesine ait dil tercihiniz, konumunuz, kullanıcı ayarları, göz atma geçmişi gibi ayarları saklamak için kullanılır. Aynı siteye yeniden girdiğinizde web tarayıcınız, o siteye ait çerezleri geri gönderir ve böylece site ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş bilgiler sunabilir.

Tarayıcı Nedir?

            Tarayıcı size internette sörf yapma imkânı veren bir uygulamadır. En yaygın internet tarayıcıları Chrome, Internet Explorer, Firefox ve Safari’dir. Birçok tarayıcı güvenlidir ve çerezleri silmenin çabuk ve kolay yollarını sunmaktadır. Çerezlerin cihazınız tarafından nasıl ele alınacağını tarayıcı ayarları yoluyla seçebilirsiniz. Tarayıcılar kullanıcıların; bütün çerezleri kabul etmelerine, bir çerez gönderildiğinde sizi uyarmalarına veya hiçbir zaman çerez almamalarına imkân tanır. Hiçbir zaman çerez almamayı seçerseniz web sayfası düzgün işlemeyebilir, bazı hizmetler sağlanamaz ve bu yüzden de web sitesi deneyiminiz kötü sonuçlanabilir.

Neden Çerez Kullanılır?

            “Hakan Ambalaj End. Temizlik Ürn. Gıda San. İth. İhr. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.” olarak internet sitemizde (https://www.raftangelsin.com); diğer tüm sanal internet siteleri gibi belirli tipte çerezler kullanıyoruz. Bu da teknoloji yoluyla kişisel olmayan bilgileri toplamamıza izin veriyor. Çerez kullanımı; internet sitemizi kaç kişinin ziyaret ettiği, erişim sağlanan sayfaları, sayfa yükleme ya da internet sitemizi gezmede teknik sorun yaşanıp yaşanmadığını, ziyaretçilerin sitemize geri dönüp dönmediğini bize bildiriyor. Her şekilde kullanılan çerezlerin Gizlilik Politikasına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz.

Bu bilgileri toplayarak;

 • Web-sitesinin iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi ya da kurumsal tanıtım amaçlı kullanılacak anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizleri elde ediyoruz.
 • İnternet sitemizin hangi bölümlerinin kullanıcılarımız için daha önemli olduğunu öğrenip, internet sitemizdeki genel ilgi noktalarını gözlemliyoruz.
 • Anında müdahale ederek sitemizdeki teknik problemleri çözüyor ve sitemizi güncelliyoruz.
 • Hukuki ve ticari güvenlik önlemleri alıyoruz.

            Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Zorunlu çerezler dışındaki çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir. Yukarıda da anıldığı üzere zorunlu çerezlerin kullanımı internet sitesi veya mobil uygulamanın çalışması bakımından gerekli olabilir. Bu nedenle tarayıcı ayarlarından engellendiği takdirde internet sitesi veya mobil uygulamaların tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir.

 

 

Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?

            Zorunlu Çerezler; İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir. Tüm halka açık internet siteleri gibi, bizim sitemiz de zorunlu çerezleri kullanmaktadır.

            Oturum Çerezleri; İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir. İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitemizde oturum çerezleri kullanıyoruz.

            Performans/ Takip çerezleri; bu çerezler, ziyaretçilerin sıklıkla hangi sayfaları ziyaret ettiği ve internet sayfalarından hata mesajları alıp almadığı gibi ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığı ile ilgili bilgi toplar. Bu çerezler ziyaretçilerin kimlik bilgileri ile ilgili bilgi toplamaz. Çerezlerin içerdiği tüm bilgiler bir arada toplanır ve dolayısıyla kimliği gizlidir. Sadece internet sitesinin çalışmasını geliştirmek için kullanılır. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitelerimizde performans çerezleri kullanıyoruz.

            İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Çerezlerin topladığı bilgi anonim hale getirilmiş olabilir ve diğer internet siteleri üzerinde gezinme faaliyetlerini izleyemez. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitelerimizde işlevsel ve analitik çerezleri kullanıyoruz.

Çerezler Nasıl Engellenir?

            Bazı web tarayıcıları, çerezleri kontrol etmenize veya reddetmenize olanak sağlayan ayarlar sağlar ya da bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde size uyarıda bulunur. Tanımlama bilgisi yönetim prosedürü, her bir internet tarayıcısında biraz farklılıklar gösterir.

            Birçok tarayıcı size çerezleri kabul ve reddetme imkânı tanır. Ancak her tarayıcı farklıdır; bu sebeple çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın ‘Yardım’ menüsünü kontrol edin. Tarayıcınızda çerezleri kapatırsanız bu ayarların yalnızca bu site için değil, bütün web siteleri için geçerli olacağını unutmayın.

            Ayrıca mobil cihazınız üzerindeki uygun ayarı etkinleştirerek cihaz tanıtıcılarını da sıfırlama olanağınız olabilir. Cihaz tanıtıcılarının yönetim prosedürü her cihazda farklılıklar göstermektedir. Kendi cihazınızın yardım veya ayarlar menüsünden adımları kontrol edebilirsiniz.     

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

            Çalışanlara ve Hakan Ambalaj End. Temizlik Ürn. Gıda San. İth. İhr. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.'ye muhtelif yolardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizlidir. Sözleşme kapsamı ve iş amacı dışında, kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kopyalanamaz.

            Şirket, işbu Politika ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, tarayıcıda yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkanı her zaman saklıdır.

            Şirket, işbu Politika’daki hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

 

HAKAN AMBALAJ END. TEMİZLİK ÜRN. GIDA SAN. İTH. İHR. VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 1. İMHA POLİTİKASI'NIN NİTELİĞİ VE AMACI

1.2.GİRİŞ

İşbu imha politikası “Hakan Ambalaj End. Temizlik Ürn. Gıda San. İth. İhr. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.” kısaca “Hakan Ambalaj” olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin Hakan Ambalaj tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle Hakan Ambalaj nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

 

1.2. TANIMLAR

Doğrudan tanımlayıcılar: Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,

Dolaylı tanımlayıcılar: Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun: 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Yönetmelik: 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğini

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası: Hakan Ambalaj elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, ifade eder.

 1. ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

Hakan Ambalaj nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Hakan Ambalaj her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

 1. a) Matbu ortamlar: Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.
 2. b) Yerel dijital ortamlar: Hakan Ambalaj bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.
 3. c) Bulut ortamlar: Hakan Ambalaj bünyesinde yer almamakla birlikte, Hakan Amablaj'ın kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

2.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Hakan Ambalaj, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.

Hakan Ambalaj bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurulmaktadır.

İdari ve Hukuki Tedbirler;

Hakan Ambalaj, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari ve hukuki tedbirleri almaktadır:

Kişisel verilere erişimi olan tüm Hakan Ambalaj çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklere uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.

Hakan Ambalaj, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi ve şirket dışı denetimler yapmaktadır.

Şirket içi ve şirket dışı denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde Hakan Ambalaj sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, Hakan Ambalaj bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

3.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ

3.1.1. Saklama Nedenleri

Hakan Ambalaj bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız uyarınca, politikada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

3.1.2. İmha Nedenleri

Hakan Ambalaj bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

3.2. İMHA YÖNTEMLERİ

Hakan Ambalaj, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Hakan Ambalaj tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

3.2.1. Silme Yöntem​leri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

Karartma:

 

Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

 

Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

Yazılımdan güvenli olarak silme:

 

Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

 

3.2.2. Yok Etme Yöntemleri

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel yok etme:

 

Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.

 

Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel yok etme:

 

Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

 

De-manyetize etme (degauss):

 

Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.

Üzerine yazma:

 

Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.

Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Yazılımdan güvenli olarak silme:

Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

3.2.3. Anonimleştirme Yöntemleri

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

Değişkenleri çıkarma

İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır.

Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.

Bölgesel gizleme

 

Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi işlemidir.

Genelleştirme

Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.

 

Alt ve üst sınır kodlama / Global kodlama

Belli bir değişken için o değişkene ait aralıklar tanımlanarak kategorilendirilir. Değişken sayısal bir değer içermiyorsa bu halde değişken içindeki birbirine yakın veriler kategorilendirilir.

Aynı kategori içinde kalan değerler birleştirilir.

Mikro birleştirilme

Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.

 

Veri karma ve bozma

Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

 

Hakan Ambalaj, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.

3.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

3.3.1. Saklama Süreleri

Hakan Ambalaj'ın işlemiş olduğu kişisel veriler ile ilgili bilgiler şirketin veri envanterinde ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen usuller doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, veri işleme amaçları doğrultusunda genel ve özel nitelikteki kanunlarda tanımlanan süreler doğrultusunda saklanmaktadır.

3.3.2.   İmha Süreleri

Hakan Ambalaj, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden Hakan Ambalaj'a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Hakan Ambalaj talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir.  Hakan Ambalaj'ın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. Hakan Ambalaj, her halde yapılan işlemle alakalı olarak ilgili kişiye bilgi verir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Hakan Ambalaj tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 

3.4. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

Hakan Ambalaj gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.

Hakan Ambalaj, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtildiği üzere birtakım idari ve teknik tedbirler almaktadır.

Hakan Ambalaj, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur veya bu politikadaki imha yöntemlerine yönelik ek hizmet alır.

Hakan Ambalaj, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlamaktadır.

Hakan Ambalaj, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.

Hakan Ambalaj, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.

Hakan Ambalaj, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.

Hakan Ambalaj, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.

Hakan Ambalaj, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.

 

 1. GÜNCELLEME VE UYUM

Hakan Ambalaj, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

HAKAN AMBALAJ END.TEMİZLİK ÜRN. GIDA SAN. İTH. İHR. VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

 1. GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak “Hakan Ambalaj End. Temizlik Ürn. Gıda San. İth. İhr. Ve Tur. Tic. Ltd. Şti.” için müşterileri, çalışanları, danışmanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması büyük önem arz etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve “Hakan Ambalaj” bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Hakan Ambalaj tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu politika kapsamında kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, Veri İlgilisi, İlgili Kişi veya Kişisel Veri Sahibi olarak ifade edilmiştir.

Bu Politika’ da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için Hakan Ambalaj'ın benimsediği, aşağıda belirtilen temel prensipler açıklanacaktır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • İlgili kişileri aydınlatma ve bilgilendirme,
 • İlgili kişilerin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,
 • Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarını özel olarak düzenleme.

 

 1. POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politika’nın temel amacı, Hakan Ambalaj tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, danışmanlarımızı, ziyaretçilerimizi, danışmanlar ve ilgili kişiler aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

 1. POLİTİKA’NIN KAPSAMI VE TANIMLAR

Bu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, bayi ve yetkili servis aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

İşbu Politika’da yer verilen kişi kategorileri aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Gerçek Kişi

Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.

Şirket Yetkilisi

Şirket’in yönetim organı ve diğer yetkili gerçek kişilerdir.

Çalışan

Şirkette iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişilerdir.

Danışman

Şirketin taraf olduğu sözleşmeler gereğince şirket ile anlaşmalı olarak danışmanlık faaliyeti gösteren gerçek kişiler.

Şirket Müşterisi

Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

 

Potansiyel Müşteri

Şirket’in ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişilerdir.

 

Tedarikçi

Şirketin taraf olduğu sözleşmeler gereğince tedarik faaliyeti gösteren gerçek kişiler.

Stajyer

Şirkette meslek edinme süreci boyunca uygulamalı eğitim gören gerçek kişiler.

Çalışan Adayı

Şirkete iş başvurusunda bulunmuş gerçek kişiler.

Ziyaretçi

 

Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

 

Üçüncü Kişi   

Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile Şirket çalışanları ve danışmanlar hariç gerçek kişilerdir.

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

Şirket

Hakan Ambalaj End. Temizlik Ürn. Gıda San. İth. İhr. Ve Tur. Tic. Ltd. Şti.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi     

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

İlgili Kişi, Kişisel Veri Sahibi veya Veri İlgilisi

Kişisel verisi işlenen Çalışanları, İş Ortaklarını, Yetkilileri, Danışmanları, Ziyaretçileri, Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi Şirket tarafından işlenen Diğer Kişileri ifade eder.

 

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

 

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

 

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

 

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

 

                       

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Hakan Ambalaj; KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Hakan Ambalaj, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Şirket yerleşkesinde ziyaretçilerin görebilecekleri alanlara Aydınlatma Metinleri yerleştirilmiştir.

 

 1. HAKAN AMBALAJ KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Hakan Ambalaj'ın meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleriyle (tedarikçiler, çalışan adayları, ziyaretçiler, çözüm ortakları, müşteriler ve çalışanlar) sınırlı olarak veri envanterinde belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Hakan Ambalaj, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda Hakan Ambalaj kişisel veri envanteri içerisinde aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla belirtilen veri kategorileri bulunmaktadır.

Kişisel Veri Kategorizasyonu ve Açıklaması;

Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, nüfus cüzdanı ve pasaport no, vergi numarası, SGK numarası, vb. bilgiler.

İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Şirkete ait fiziksel mekanlara girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. bilgiler.

Finansal Bilgi: Şirket’in İlgili Kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi vb. bilgiler.

Özlük Bilgisi:  Şirket ile kurduğu hizmet akdi uyarınca personel sıfatıyla veya danışman sıfatıyla çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

Eğitim ve Meslek Verileri: Çalışanların ve danışmanların iş geçmişi ve eğitim geçmişine ait bilgiler.

Pazarlama Bilgileri: Müşterilerin mal alımlarıyla ilgili alışveriş geçmiş bilgisi ve çerez kayıtları vb. bilgiler.

Hukuki İşlem Bilgisi:  Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen bilgiler.

Müşteri İşlem Bilgisi:  Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kanun’un 6. maddesinde belirtilen ve mahiyetleri itibariyle işlenmesi ve korunması daha özel şartlara bağlanan verilerdir (örn. sağlık verileri, ceza mahkumiyeti verileri, vb).

             

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

6.1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket ile İlgili Kişi arasındaki ticari, hukuki, sözleşmesel veya bir başka surette kurulan ilişki kapsamında; aşağıda detaylı olarak belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve devamındaki hukuka uygunluk sebeplerine istinaden veya böyle bir sebep bulunmaması halinde açık rızaya istinaden; Kişisel Veriler, Şirket tarafından doğrudan ilgili kişiden elektronik veya fiziksel ortamlarda toplanmakta ve işlenebilmektedir. Bu hususta gerekli detaylar her bir veri ilgilisi için ayrıca hazırlanmış olan aydınlatma metinlerinde belirtilmiş ve veri ilgililerine fiziki ve elektronik ortamlarda sunulmuştur (müşteri aydınlatma metni, tedarikçi aydınlatma metni, Personel/Personel Adayı aydınlatma metni, vb).

Veri işlemenin hukuki dayanağı olarak aşağıdaki hususlardan en az biri kabul edilmektedir.

 • Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Şirket’in mevzuat veya iç uygulayışı gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması,
 • Veri İlgilisinin açık rızası.

İlgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

Hakan Ambalaj, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

6.2. Kişisel Veri İşleme Kriterleri

Hakan Ambalaj, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak ilgili kişileri aydınlatmakta ve rıza alınması gereken durumlarda veri ilgililerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Hakan Ambalaj, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Hakan Ambalaj veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Hakan Ambalaj açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Hakan Ambalaj'ın aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Hakan Ambalaj tarafından ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

 1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Hakan Amabalaj, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Hakan Ambalaj., yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

ç. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Hakan Ambalaj, kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple Hakan Ambalaj, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

 1. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Hakan Ambalaj, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; Hakan Ambalaj öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Hakan Ambalaj kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

 

 1. HAKAN AMBALAJ İŞYERİ BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

Hakan Ambalaj tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, işyeri binasında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle Hakan Ambalaj tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır. Her iki faaliyetin de dayanağı, Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen "meşru menfaat ilkesidir".

Hakan Ambalaj, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan, müşteri, tedarikçi, çalışan adayı, stajyer ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Hakan Ambalaj tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yönetilmesi
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Hakan Ambalaj, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ilgili kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Hakan Ambalaj’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Hakan Ambalaj'ın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

 1. HAKAN AMBALAJ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Hakan Ambalaj, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını ilgili kişiye bildirmektedir.

Hakan Ambalaj, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan paydaş kategorilerine aktarılabilir:

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler
 • Tedarikçiler
 • İş güvenliği danışmanlık firması
 • Avukat
 • Mali müşavir
 • Yönetim Danışmanı
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir:

Veri Aktarım Amaçları;

-      Şirketin şubelerine, müşteriler ile arasındaki sözleşmelerden doğan yükümlülükleri gereğince şirket içerisinde işlediğimiz müşterilerin talep ve şikayetlerine ilişkin bilgileri ticari faaliyetlerin yürütülmesi, müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşmaktayız.

Aktarılan verileri,

-           Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar ve tedarikçiler, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kullanabilir.

-           Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Şirket’in emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e hizmet sunan taraflar,         Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kullanabilir. Banka, Sigorta Şirketi, Seyahat Acentası, Etkinlik Ajansı, Servis, Kargo, Eğitim Firmaları, SMS ve E-mail gönderimi için hizmet alınan firmalar gibi.

-           Şirket’in hissedarları, Şirket’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçları ile sınırlı olarak kullanılabilir.

-           Şirket’in imzaya yetkili gerçek kişileri, Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılabilir.

-           İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir.

-           İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Hakan Ambalaj; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Hakan Ambalaj kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini ve korunmasını sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Hakan Ambalaj tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve korunması için alınan hukuki ve idari tedbirler:

 • Hakan Ambalaj çalışanları ve danışmanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • Hakan Ambalaj'ın yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.
 • Hakan Ambalaj bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, Hakan Ambalaj tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.
 • Hakan Ambalaj ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
 • Kişisel veri barındıran fiziksel ortamlara erişim yetkileri sınırlandırılmaktadır.
 • Şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri düzenli olarak denetlenmektedir.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

 

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiği takdirde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Hakan Ambalaj tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Hakan Ambalaj tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Hakan Ambalaj bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

 1. VERİ İLGİLİLERİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ

Hakan Ambalaj tarafından KVK Kanunu’n 13. maddesi gereğince ilgili kişi taleplerine karşı veri sorumlusu olarak, kişisel veri envanterinin eki mahiyetindeki Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Kanunda belirtilen başvuru koşullarını taşımayan başvurular için yazılı şablona yönlendirme prosedürleri oluşturulmuştur. Bu prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır. Hakan Ambalaj bünyesinde bu prosedürün uygulanmasını sağlayacak sistemsel altyapı mevcuttur.

Kişisel veri sahiplerinin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; şahsi başvuru ile yazılı olarak veya  elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Hakan Ambalaj'a daha önce bildirilen ve Hakan Ambalaj'ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Hakan Ambalaj'a kimlikleri teyit edilebilir bir biçimde iletmeleri durumunda Hakan Ambalaj talebi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Bu hususta detaylı açıklama aşağıda, bu Politikanın bir sonraki maddesinde yapılmıştır.

Kişisel veri sahipleri, bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil Kanun’un ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.

 

 

 

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

Hakan Ambalaj, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda ilgili kişiye yol göstermektedir. Hakan Ambalaj, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

14.1. Veri İlgilisinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

14.1.1. Veri İlgilisinin Hakları

İlgili Kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

14.1.2. Veri İlgilisinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu Politika’da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak Hakan Ambalaj'a ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Başvuru sahibi başvuru formunu, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun info@rafbodrum.com adresine kayıtlı elektronik posta ile göndererek, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Hakan Ambalaj'a daha önce bildirilen ve Hakan Ambalaj'ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla www.raftangelsin.com adresine göndererek haklarını kullanabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. e) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurulmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Hakan Ambalaj'a iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Hakan Ambalaj'ın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Hakan Ambalaj bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır.

 

 1. HAKAN AMBALAJ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

Hakan Ambalaj, işbu belge ile ortaya koyulan esasları, Şirket bünyesindeki diğer veri varlıklarına ilişkin politikalar ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt prosedürleri temel alarak oluşturmuştur.

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.